Založ si blog

Drevené chrámy na Slovensku

Ktosi múdry raz povedal: „Uvedomenie si vlastnej smrti vyvoláva v nás potrebu niečo po sebe zanechať.” Keď sa pozrieme po území Slovenska, tak tento fakt je tu prezentovaný na každom kroku v ľudovej kultúre, v rôznych formách. Špecifickým dedičstvom „našich otcov” sú drevené kostolíky nazývané aj cerekvy. Prvé stavby vznikali niekedy v 15. storočí. Po celom našom území je roztrúsených 61 drevených sakrálnych stavieb a to prevažne na severovýchodnom Slovensku.

ma

Na začiatok, by som Vám rada predstavila 8 drevených chrámov, zaradených do kultúrneho dedičstva UNESCO, ktoré sa Vám budem snažiť v jednodlivých článkoch priblížiť:

bez_drotoch1                                      Rím. kat. kostol sv. Františka v Hervartove

DSC_0064

 

Gréc. kat. Chrám sv. Mikuláša , Ruská Bystrá

DSC_0165

Evanjelický artikulárny kostol v Kežmarku

DSC_0557a

Gréckokatolícky Chrám Archanjela Michala v Ladomírovej

DSC_0577a

Gréckokatolícky Chrám sv. Mikuláša v Bodružale

DSC_4504a

Evanjelický (artikulárny) kostol v Leštinách

 

DSCF8555

                       Evanjelický (artikulárny) kostol so zvonicou v Hronseku

MVF_3842

Rímskokatolícky Kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne

 

 

 

Kritéria zápisu

 

Tento územne najrozptýlenejší súbor slovenských pamiatok zapísali do Zoznamu svetového dedičstva v roku 2008 pod číslom 1273 na základe rozhodnutia Výboru pre svetové dedičstvo v kanadskom Quebecu. Rozhodnutie bolo prijaté na základe toho, že návrh spĺňal tieto kritériá:

(iii) Drevené chrámy predstavujú výnimočný doklad tradičnej religióznej architektúry severozápadnej karpatskej oblasti a jej medzietnického a medzikultúrneho charakteru na relatívne malom území, kde sa stretli a navzájom sa prelínajú latinská a byzantská kultúra. Evanjelické kostoly dokladajú výnimočný príklad náboženskej tolerancie v hornom Uhorsku v čase krvavých protihabsburských povstaní a rebélií v 17. storočí.

(iv) Drevené chrámy predstavujú jeden z najlepších príkladov európskej drevenej religióznej architektúry od neskorého stredoveku do konca 18. storočia. Ich charakteristický vzhľad, konštrukciu a v celku naivnú dekoráciu odvodenú od miestnych tradícii čiastočne ovplyvnili štýly oficiálnych architektonických smerov gotiky, renesancie a baroka. Západné ( latinské) a východné (ortodoxné) stavebné koncepcie sa v týchto drevených stavbách, ktoré vytvárajú osobitú architektúru s rôznorodým vzhľadom, odrážajú v technickom riešení a jedinečnom dekoratívnom výraze.

 

 


 

Rozsah zapísanej lokality Lokalita sa skladá zo súboru ôsmich samostatných objektov, ktoré sa nenachádzajú na jednom mieste ako väčšina slovenských pamiatok zapísaných v Zozname svetového dedičstva. Reprezentujú tri rôzne konfesie a patria sem dva rímskokatolícke kostoly, tri evanjelické artikulárne kostoly a tri gréckokatolícke chrámy. (Dvořáková, V., 2009 p.99) Z pohľadu dnešného turistu sú tieto stavby ešte stále akoby „zabudnuté“, dúfam, že aspoň troška touto formou si pripomenieme a uvedomíme aké poklady máme doma.

 

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA CHRÁMOV

 

Evanjelické artikulárne drevené chrámy

Evanjelické artikulárne drevené chrámy na Slovensku i v Európe tvoria jedinečný a osobitý typ drevených chrámov. Vznikli na konci 17. a začiatkom  18. storočia vďaka komplikovanej politickej, vojenskej  a náboženskej situácii, protireformácii a rekatolizácie. Panovník Rudolf II. odmietol evanjelikom dať náboženskú slobodu. Až Leopold I. na sneme v Šoproni vyhlásil evanjelikom augsburského a helvétskeho vyznania ústupky. Jeden z nich bol, že povolil stavbu kostolov avšak za určitých svetských podmienok. V každej územnosprávnej jednotke mohli stáť len dva nové kostoly a po jednom v slobodných kráľovských mestách, banských a pohraničných mestách, avšak vždy mimo centra, za mestskými hradbami. Ďalšie obmedzenia kládli kráľovské komisie zodpovedné za konkrétny výber miesta, čas výstavby a samu stavbu kostolov  (Dudáš, M. – Gojdič, I. – Šukajlova, M., 2007 p. 5).

Zákonný článok (artikula) č.25 stanovoval pre stavbu nového protestantského chrámu tieto podmienky:

– musel byť postavený na okraji obce, mimo mestských hraníc

– musel byť postavený v priebehu jedného roka

– musel byť celý z dreva a postavený bez použitia kovových prvkov

– kamenný základ mohol mať nanajvýš jednu stopu od zeme

– nesmel mať vežu

– vchod nesmel byť priamo z ulice

Zákonný článok (artikula) č. 26 vynesený šopronským snemom stanovoval, že sa protestantom mali vrátiť kostoly, ktoré si postavili pred obdobím perzekúcie, pravda, za predpokladu, že sa im medzitým nedostalo katolíckeho vysvätenia.

 

Podľa toho, kedy boli postavene chrámy a za akých okolnosti a obdobia sa nazývajú artikulárne. Architektúra kostolov je veľmi strohá a dôraz je na vnútorný priestor, ktorý je prispôsobený kázni, hovorenému slov, čo tvorí hlavnú časť protestantskej liturgie. Prvé kostoly boli stavané s pozdĺžnym pôdorysom, čo sa neskôr zmenilo na pôdorys rovnoramenného kríža, ktorého centrum  je kazateľnica a po bokoch neodmysliteľné galérie pre veriacich. Výzdoba interiéru sa od rímskokatolíckych kostolov líši tým, že stratila naratívnu funkciu. V chrámoch sa zobrazujú starozákonne biblické postavy ( Mojžiš, Áron) a novozákonné výjavy. Na Slovensku bolo postavených 38 artikulárnych kostolov, dnes stoji už len päť : Leštiny, Hronsek, Kežmarok, Istebné, Paludza – Sv. kríž.

 

Grecko – katolícke a pravoslávne chrámy

Cerkvy pochádzajúce väčšinou zo 17. až 18. Storočia budovali v dôsledku opätovného zjednocovania časti východných kresťanov s Rímom. Pre časť východného Slovenska je dôležité uzavretie Užhorodskej únie, ktorá podporovala snahy o úniu s kresťanmi východného obradu. Významnú úlohu pri tom zohrala šľachtická rodina Drughetovcov, vrátiaca sa ku katolicizmu. Hoci úniu prijali viaceré župy predmetného územia Slovenska, chrámy tohto obradu sú spojené najmä s rusínskym etnikom. Táto východná kresťanská cirkev sa v roku 1772 premenovala na gréckokatolícku. Chrámy východného obradu na Slovensku predstavujú najzápadnejšiu skupinu týchto sakrálnych stavieb v karpatskom oblúku. V osobitej architektúre sa uchovali základné znaky vychádzajúce z byzantských a neskôr kyjevskoruských vzorov.

Do tejto lokality svetového dedičstva zaradili lemkovské objekty, ktoré na Slovensku výrazne prevládajú ( Dvořáková, V., 2009 p. 103).

 

Na cerkvách je umiestnený trojramenný kríž. Na gréckokatolíckych má tento kríž všetky priečne ramená vodorovné, na pravoslávnych má spodné rameno šikmé. U cerkví môžeme skúmať tieto časti :  stavebnú časť, ikonostas, časové údaje, teologický rozmer chrámu.

Najstaršie zachované drevené kostoly na Slovensku pochádzajú z druhej polovice 15. storočia a sú typickým predstaviteľom sakrálnych stavieb západnej (latinskej) cirkvi. V 15. a 16. storočí sa v Západných Karpatoch, najmä v oblasti Sliezska, Malopoľska, východnej časti Halíče a severných regiónov horného Uhorska, stavali drevené kostoly pomocou zrubovej konštrukcie, ktorú miestny obyvatelia poznali dávno pred príchodom kresťanstva. Podobu týchto objektov definovala priama nadväznosť na kamennú slohovú, najmä gotickú architektúru. Odtiaľ pochádza aj ich odborný názov – kostoly gotizujúceho charakteru (Dudáš, M. – Gojdič, I. –  Šukajlova, M., 2007 p. 4 ).

Rímsko – katolícke drevené kostoly

Najčastejšie boli stavané na vyvýšenom mieste uprostred sídla, v ich blízkosti bol cintorín ohraničený kamenným, alebo dreveným oplotením, slúžiacim v minulosti aj na obranné účely. K celému areálu často patrili aj ďalšie objekty ako vstupné brány, zvonice, kostnice a domy duchovenstva. Mená ich architektov, majstrov a rezbárov sú neznáme, ale výsledné chrámy nám samé hovoria o tom, že mali  dlhoročné skúsenosti s prácou s drevom.

Medzi charakteristické znaky kostolov patria: strmé sedlové strechy, na západnej strane dominantná veža, pozdĺžna dispozícia  so zreteľným oddelením lode a presbytéria víťazným oblúkom, klenbové alebo doskovo rovné stropy a lomené portályInteriér tvorí bohatá výzdoba, ktorej námetom boli biblické postavy, ľudská spása, záchrana, hriech a zatratenie. Na našom území sa dodnes zachovalo šesť drevených kostolov: Hervartov, Tvrdošín, Zábrež – skanzen v Zuberci, Žilina – Trnové, Rudno – skanzen v Martine.

 

Text, foto, video : Mona Rubens (Homolová)

moja stránka k drevených chrámom: www.drevenechramy.monarubens.com

Fotografická cesta na najvyšší vrchol Azorských ostrovov Ponta do Pico (2351 m)

29.03.2024

Azorské ostrovy, s ich úchvatnou prírodou a tajomnou atmosférou, hostia množstvo fascinujúcich prírodných útvarov. Medzi nimi sa vyníma Ponta do Pico, najvyšší vulkán na Azorách. V tomto článku prezentujem svoju fotografickú cestu po Pico Mountain, smerujúcu k najvyššiemu vrcholu Azorských ostrovov, Ponta do Pico (2351 m). Ostrov Pico a vrchol Ponta do [...]

Drevený chrám v Ladomírovej

12.01.2021

Drevený greckokatolícky chrám sv. Michala Archanjela sa nachádza spolu so zvonicou v dedinke Ladomírová. OBEC Obec leží v severnej časti Nízkych Beskýd, v údolí severovýchodného prítoku Ondavy, v doline riečky Ladomirky, asi 5 km od Svidníka, na trase k poľsko – slovenskej štátnej hranici. Mierne zvlnený chotár obce v severo-východnej časti pokrývajú [...]

Ostrov Taquila na jazere Titikaka

03.01.2021

Ostrov Taquila leži na jazere Titikaka v juhovýchodnej časti Peru. Patrí okresu Amataní a provincii Puno. Ostrov má v najvyššom svojom bode výšku 4050 m. Ostrov patril Inkskej ríši a jeho pôdný názov bol Intika. Z tohoto obdobia sa našli na ostrove aj archeologické náleziská. Neskôr, keď územie dobyli Španieli, rozdelili si aj územie, aj indiánov a zo španielov sa [...]

trump

Trump v newyorskom procese ako svedok obhajoby nevypovedal, súd sa blíži ku koncu

21.05.2024 23:42

Exprezident čelí obžalobe, že sfalšoval tri desiatky finančných dokumentov s cieľom zakryť platbu pornoherečke. Ide o jednu zo štyroch obžalôb.

alkohol, metanolová kauza

Distribútor z metanolovej kauzy je na slobode, odpykal si väčšinu trestu

21.05.2024 23:13

Jiří Vacula v roku 2012 v Česku distribuoval smrtiaci metanol.

Maďarsko Dunaj čln

Po nezvestných po zrážke lodí na Dunaji pátra 95 ľudí s 25 plavidlami

21.05.2024 21:07

Tragická zrážka motorového člna s loďou si v sobotu vyžiadala najmenej dve obete.

SR NRSR 12. schôdza zasadnutie BAX

Upokojiť atmosféru a neeskalovať! Aká je cesta k zmiereniu po atentáte?

21.05.2024 19:00

Zhodne odsudzujeme tých, ktorí cez atentát mobilizujú proti druhému táboru, či tých, ktorí ho ticho schvaľujú. Nájdeme (ďalšie) riešenia? Zapojte sa do pokračovania diskusie!

Mona Rubens

... cez objektív sa na svet dívam, inak svet cítim, inak vnímam ...

Štatistiky blogu

Počet článkov: 28
Celková čítanosť: 198598x
Priemerná čítanosť článkov: 7093x

Autor blogu